ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Chính Phủ vừa ban hành Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều cảu Bộ Luật lao động về Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2016. Theo đó, điều kiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được quy định như sau:

Lao-dong-nuoc-ngoai

1 – Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

2 – Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.

3 – Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

4 – Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.

5 – Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, thời hạn của giấy phép lao động, trình tự cấp giấy phép lao động.

DOWNLOAD TOÀN VĂN NGHỊ ĐỊNH TẠI ĐÂY