Điều kiện để Việt kiều người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam theo luật mới

Theo Luật nhà ở (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2014, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, và Người nước ngoài, chính thức được quyền sở hữu nhà tại Việt Nam với các điều kiện “thông thoáng” hơn. Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2015.

daokimcuong

* Đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam
1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước.
2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài. (Việt kiều)
3. Tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định tại Điều 159 của Luật nhà ở 2014.

* Điều kiện được công nhận quyền sở hữu nhà ở
Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì thông qua hình thức mua, thuê mua nhà ở thương mại của doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản; mua, nhận tặng cho, nhận đổi, nhận thừa kế nhà ở của hộ gia đình, cá nhân; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại được phép bán nền để tự tổ chức xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật;

* Quyền của chủ sở hữu nhà ở và người sử dụng nhà ở
Đối với chủ sở hữu nhà ở là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì có các quyền sau đây:
– Sử dụng nhà ở vào mục đích để ở và các mục đích khác mà luật không cấm;
– Được cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình theo quy định của Luật này và pháp luật về đất đai;
– Bán, chuyển nhượng hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua, tặng cho, đổi, để thừa kế, thế chấp, góp vốn, cho mượn, cho ở nhờ, uỷ quyền quản lý nhà ở; trường hợp tặng cho, để thừa kế nhà ở cho các đối tượng không thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì các đối tượng này chỉ được hưởng giá trị của nhà ở đó;

* Đối tượng được sở hữu nhà ở và hình thức sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài
Đối tượng tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam trong đó bao gồm: Cá nhân nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam.

* Quyền của chủ sở hữu nhà ở là tổ chức, cá nhân nước ngoài
Đối với cá nhân nước ngoài thì được sở hữu nhà ở theo thỏa thuận trong các giao dịch hợp đồng mua bán, thuê mua, tặng cho nhận thừa kế nhà ở nhưng tối đa không quá 50 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận và có thể được gia hạn thêm theo quy định của Chính phủ nếu có nhu cầu; thời hạn sở hữu nhà ở phải được ghi rõ trong Giấy chứng nhận.

* Nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở là tổ chức, cá nhân nước ngoài
Đối với chủ sở hữu là cá nhân nước ngoài thì được cho thuê nhà ở để sử dụng vào các mục đích mà pháp luật không cấm nhưng trước khi cho thuê nhà ở, chủ sở hữu phải có văn bản thông báo về việc cho thuê nhà ở với cơ quan quản lý nhà ở cấp huyện nơi có nhà ở theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng và phải nộp thuế từ hoạt động cho thuê nhà ở này theo quy định của pháp luật.

Xem và Download Văn bản TẠI ĐÂY

Luật sư Nha Trang