Hướng dẫn niêm yết chứng khoán

Thị truong chung khoan

Nhằm hướng dẫn doanh nghiệp niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán, Bộ Tài chính mới ban hành Thông tư 202/2015/TT-BTC với những quy định về điều kiện, hồ sơ, thủ tục như sau:

1 – Điều kiện niêm yết chứng khoán (theo Nghị định 58/2012/NĐ-CP và 60/2015/NĐ-CP):

+ Điều kiện niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo quy định tại Điều 53 Nghị định 58 đã được sửa đổi bởi khoản 15 Điều 1 Nghị định 60.

+ Điều kiện niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thực hiện theo quy định tại Điều 54 Nghị định 58.

2 – Hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán (theo quy định tại Điều 57 Nghị định 58 và khoản 18 Điều 1 Nghị định 60):

+ Giấy đăng ký niêm yết cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư đại chúng, cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán đại chúng theo mẫu quy định tại các Phụ lục số 01 (a), 01 (b), 01 (c), 01 (d) ban hành kèm theo Thông tư 202/2015/TT-BTC.

+ Bản cáo bạch theo mẫu quy định tại các Phụ lục số 02, 03, 04 ban hành kèm theo Thông tư 202/2015/TT-BTC.

Thông tư 202/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/3/2016.

Download toàn văn Thông tư 202/2015/TT-BTC TẠI ĐÂY.