Luật Kế toán 2015 có gì mới?

thue-phuong-phap-tinh-thue-gtgt-doi-voi-doanh-nghiep-moi-thanh-lap-largeLuật kế toán 2015 bắt đầu có hiệu lực thi hành từ 1/1/2017 thay thế Luật Kế toán 2003. Luật mới này có những nội dung thay đổi đáng chú ý như sau:

1 – Luật dành một chương riêng để quy định về hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán (Điều 57 đến Điều 70).

2 – Trường hợp chứng từ điện tử được lưu trữ trên các phương tiện điện tử thì phải bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin dữ liệu và phải bảo đảm tra cứu được trong thời hạn lưu trữ.

3 – Các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ và các tài sản hoặc nợ phải trả có giá trị biến động thường xuyên phải được đánh giá và ghi nhận theo giá trị hợp lý tại thời điểm cuối kỳ lập báo cáo tài chính.

3 – Báo cáo tài chính nhà nước.

4 – Kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ.

5 – Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền quyết định kiểm tra kế toán đối với các đơn vị kế toán trên địa bàn do mình quản lý.

DOWNLOAD TOÀN VĂN LUẬT TẠI ĐÂY