Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

chung cu

Ngày 15/02/2016, Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD.

Theo đó, Bản nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư (NCC) có các nội dung chủ yếu sau đây:

– Quy định áp dụng đối với chủ sở hữu, người sử dụng, người tạm trú và khách ra vào NCC.

– Các hành vi bị nghiêm cấm trong sử dụng nhà chung cư và việc xử lý các hành vi vi phạm nội quy quản lý, sử dụng NCC.

– Quy định về việc sử dụng phần sở hữu chung của NCC.

– Quy định về việc sửa chữa các hư hỏng, thay đổi thiết bị trong phần sở hữu riêng và việc xử lý khi có sự cố NCC.

– Quy định về phòng chống cháy nổ trong NCC.

– Quy định về việc công khai các thong tin có liên quan đến việc sử dụng NCC.

– Quy định về các nghĩa vụ của chủ sở hữu, người sử dụng NCC.

– Các quy định khác tùy thuộc vào đặc điểm của NCC.

Thông tư 02/2016/TT-BXD có hiệu lực kể từ ngày 02/4/2016.

Download toàn văn Thông tư TẠI ĐÂY.