Quy trình kiểm tra thuế 2015 có gì mới?

van_ban_thue

Sau khi ban hành Quyết định số 746/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 về Quy trình kiểm tra thuế, Tổng Cục Thuế cũng kịp thời ra Công văn số 1791/TCT-TTr để “giới thiệu các nội dung mới của Quyết định số 746/QĐ-TCT”. Quy trình này có 6 điểm mới nổi bật như sau:

1 – Bổ sung một số yêu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin đối với công chức kiểm tra hồ sơ khai thuế.

2 – Bổ sung nguyên tắc kiểm tra hồ sơ khai thuế.

3 – Bổ sung nguyên tắc kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế .

4 – Bổ sung quy định về trình tự, thủ tục, các bước lập kế hoạch kiểm tra và lựa chọn chuyên đề kiểm tra.

5 – Bổ sung quy định cụ thể về thủ tục để trình ban hành quyết định kiểm tra cho từng trường hợp kiểm tra theo quy định.

6 – Bổ sung quy định cụ thể về trình tự, thủ tục, thời gian đối với các trường hợp chuyển hồ sơ sang thanh tra, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra…

Xem chi tiết tại  đường link sau:

– Xem Quyết định số 746/QĐ-TCT 

– Xem Công văn số 1791/TCT-TTr