Tăng tỷ lệ sở hữu và đơn giản hóa thủ tục đầu tư của NĐT nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nha dau tu NN

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 60/2015/NĐ-CP, Bộ Tài chính đã kịp thời ban hành Thông tư 123/2015/TT-BTC hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài và quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam như sau:

1/ Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty đại chúng được xác định theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP .

2/ Công ty đại chúng không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài khi muốn hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài thực tế thì phải quy định rõ tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Điều lệ công ty.

3/ Trường hợp công ty đại chúng có tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa vượt mức quy định thì phải bảo đảm không làm tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty.

4/ Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại tổ chức kinh doanh chứng khoán là không bị hạn chế, trong đó:

– Tổ chức nước ngoài đáp ứng điều kiện tại khoản 21 và khoản 24 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP được sở hữu từ 51% trở lên vốn điều lệ của tổ chức kinh doanh chứng khoán;

– Mỗi nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, tổ chức khác chỉ được sở hữu dưới 51% vốn điều lệ của tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Thông tư 123/2015/TT-BTC có hiệu lực ngày 01/10/2015 và thay thế Thông tư 213/2012/TT-BTC .

Thông tư 123/2015/TT-BTC được xem là văn bản đơn giản hóa thủ tục đầu tư chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài. Cùng với Nghị định 60/2015/NĐ-CP, văn bản này được đánh giá sẽ góp phần tích cực vào quá trình phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Luật sư Nha Trang