THÁNG 7/2016 CÓ RẤT NHIỀU “CÁI NHẤT” MÀ NGƯỜI DÂN VIỆT NAM CẦN PHẢI BIẾT

Ngày 1/7/2016 là thời điểm đánh dấu nhiều cái NHẤT trong lĩnh vực pháp luật. Đó là:

luat 1.7

* Nhiều Luật có hiệu lực thi hành nhất

Ngày 1/7/2016 có 18 Luật phát sinh hiệu lực, một số lượng lớn nhất từ trước đến nay. Các luật có hiệu lực đáng chú ý là:

1. Bộ luật tố tụng dân sự 2015 (Download)

2. Luật tố tụng hành chính 2015 (Download)

3. Luật sửa đổi các Luật về thuế 2016 (Download)

4. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 (Download)

5. Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 (Download)

6. Luật trưng cầu ý dân 2015 (Download)

7. Luật an toàn thông tin mạng 2015 (Download)

8. Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015 (Download)

9. Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015 (Download)

10. Luật thú y 2015 (Download)

11. Luật khí tượng thủy văn 2015 (Download)

12. Luật thống kê 2015 (Download)

13. Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015 (Download)

14. Luật Điều ước quốc tế 2016 (Download)

* Nhiều Luật phải lùi thời hạn thi hành nhất

Có 4 đạo luật phải lùi thời hạn thi hành từ 01/7/2016 đến 01/01/2017 bao gồm 4 Luật:

– Bộ luật hình sự 2015.

– Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

– Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015.

– Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015.

* Nhiều văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực nhất

Theo Khoản 4 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 thì “Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành, văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực.” Như vậy, sẽ có hàng loạt các Nghị định, Thông tư, Quyết định hướng dẫn các Luật, Bộ luật hết hiệu lực.

* Nhiều giấy phép con bị bãi bỏ nhất

Có hơn 3.500 giấy phép con bị bãi bỏ nhưng chi tiết giấy phép con nào thì đến giờ vẫn chưa có danh sách cụ thể.

* Nhiều quy định mới liên quan đến 268 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện có hiệu lực

Đây là hệ quả của quy định Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 nêu trên, vì thời điểm này hàng loạt các quy định liên quan đến ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo Luật đầu tư 2005, Luật doanh nghiệp 2005 sẽ hết hiệu lực và buộc phải có quy định mới thay thế.

Lưu