Toàn văn nội dung Hiệp định TPP bằng tiếng Anh

TPP TOAN CAU
Sau đây luật sư Nha Trang tổng hợp toàn văn nội dung hiệp định TPP bằng tiếng Anh.
Lời giới thiệu Hiệp định TPP

Chương 1: Quy định chung và các định nghĩa

Chương 2: Xử sự quốc gia và thị trường lưu thông hàng hóa

Chương 3: Quy tắc xuất xứ

Chương 4: Dệt may

Chương 5: Hải quan và thuận lợi hóa thương mại

Chương 6: Biện pháp phòng vệ thương mại

Chương 7: Biện pháp vệ sinh dịch tễ

Chương 8: Rào cản kỹ thuật đối với thương mại

Chương 9: Đầu tư

Chương 10: Thương mại dịch vụ xuyên biên giới

Chương 11: Dịch vụ tài chính

Chương 12: Nhập cảnh tạm thời cho doanh nhân

Chương 13: Viễn thông

Chương 14: Thương mại điện tử

Chương 15: Mua sắm công

Chương 16: Chính sách cạnh tranh

Chương 17: Các doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị độc quyền

Chương 18: Sở hữu trí tuệ

Chương 19: Lao động

Chương 20: Môi trường

Chương 21: Nâng cao năng lực và hợp tác

Chương 22: Tạo thuận lợi trong kinh doanh và năng lực cạnh tranh

Chương 23: Phát triển

Chương 24: Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Chương 25: Sự đồng nhất về quy định

Chương 26: Sự minh bạch và công tác chống tham nhũng

Chương 27: Các điều khoản về hành chính và thể chế

Chương 28: Giải quyết tranh chấp

Chương 29: Trường hợp ngoại lệ

Chương 30: Điều khoản thi hành