VĂN BẢN MỚI HƯỚNG DẪN LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 2014

Kể từ ngày 1/11/2015, Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản sẽ có hiệu lực pháp luật và thay thế Nghị định 153/2007/NĐ-CP.
Sau đây, Luật sư Nha Trang cập nhập một số hướng dẫn mới mà tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản nói chung và các chủ thể thực hiện các giao dịch liên quan bất động sản nói riêng cần phải đặc biệt quan tâm để tránh rủi ro trong quá trình kinh doanh bất động sản cụ thể như sau:
1. Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản
Theo quy định tại điều 3, mục 1 chương 2 của Nghị định 76/2015/NĐ-CP thì tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải tuân thủ những điều kiện:
– Phải thành lập doanh nghiệp theo quy định pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định pháp luật về hợp tác xã và có vốn pháp định tối thiểu là 20 tỷ đồng, trừ các trường hợp sau:
+ Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên quy định tại Điều 5 Nghị định này.
+ Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động sản quy định tại Chương IV Luật kinh doanh bất động sản 2014.
– Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thuộc diện có vốn pháp định nêu trên phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của số vốn pháp định.
Mức vốn pháp định này được xác định căn cứ vào số vốn điều lệ của doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về hợp tác xã.
Doanh nghiệp, hợp tác xã không phải làm thủ tục đăng ký xác nhận về mức vốn pháp định.
2. Các loại Hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản được thực hiện theo mẫu như sau:
– Hợp đồng mua bán Nhà, công trình xây dựng có sẵn, hình thành trong tương lai được thực hiện theo mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
– Hợp đồng cho thuê nhà, công trình xây dựng có sẵn, hình thành trong tương lai theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
– Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn hình thành trong tương lai theo Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
– Hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất theo mẫu số 04a và mẫu số 04b quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
– Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản theo mẫu số 05 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;