THỦ TỤC THAY ĐỔI TRỤ SỞ CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

thay doi tru so chinh cong ty (1)

Câu hỏi:

Thưa luật sư, tôi là giám đốc một công ty TNHH ở Nha Trang. Hiện nay, công ty tôi đang đặt trụ sở chính ở 25 A Võ Trữ, Nha Trang, Khánh Hòa. Nhưng hiện tại tôi muốn chuyển trụ sở chính này đến đường Hòn Chồng, Nha Trang. Vậy luật sư cho tôi hỏi tôi phải chuẩn bị hồ sơ như thế nào để có thể thay đổi được trụ sở chính của công ty?
Trả lời:
Trước tiên chúng tôi kính chúc công ty bạn ngày càng phát triển. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:
Thứ nhất, về nghĩa vụ của công ty khi thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Theo quy định tại Điều 31 của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 quy định về “Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”:
1. Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại Điều 29 của Luật này.
2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.
3. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thực hiện theo trình tự, thủ tục sau đây:
a) Người đề nghị đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gửi đề nghị đăng ký thay đổi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, có thẩm quyền trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày bản án hoặc quyết định có hiệu lực thi hành. Kèm theo đăng ký phải có bản sao bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực thi hành;
b) Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới theo nội dung bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực thi hành trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị đăng ký. Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản cho người đề nghị đăng ký thay đổi biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).”
Như vậy, theo quy định trên khi công ty bạn muốn thay đổi địa chỉ trụ sở chính từ 25 Võ Trữ, Nha Trang sang trụ sở đặt ở đường Hòn Chồng, Nha Trang, Khánh Hòa thì bạn phải tiến hành thủ tục thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Thứ hai, về thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp
Điều 40 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định:
“Điều 40. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
1. Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.
2. Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.Nội dung Thông báo gồm:
a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã sốthuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưacó mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
b) Địa chỉ trụ sở chính dự địnhchuyển đến;
c) Họ, tên, chữ ký của người đại diệntheo pháp luật của doanh nghiệp.
Kèm theo Thông báo phải có Quyết địnhvà bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữuhạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung đượcsửa đổi trong Điều lệ công ty.
Khi nhận Giấy đề nghị, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ củahồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanhnghiệp cho doanh nghiệp.
3. ……
4. Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.”
Trên đây là một số tư vấn liên quan đến vấn đề về thay đổi trụ sở chính của Công ty. Trước tiên, bạn phải lâm việc với cơ quan thuế theo các quy định chúng tôi đã nêu trên. Sau đó, Công ty bạn cần tiến hành nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa để điều chỉnh nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp . Nếu trong quá trình thực hiện thủ tục thay đổi trụ sở chính của công ty, bạn cần tư vấn hãy liên hệ ngay với Văn phòng luật sư Vũ Như Hảo và cộng sự. Địa chỉ: 16 Mạc Đĩnh Chi, Nha Trang, Khánh Hòa.