Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH

thue

Mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH  bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2016. Văn bản này quy định những vấn đề sau:

– Đối tượng điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

– Mức điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện theo Bảng 1 Điều 2 của Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH.

– Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện theo Bảng 2 Điều 3 của Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH.

Các quy định tại Thông tư này được áp dụng kể từ ngày 01/01/2016.

Download  Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH TẠI ĐÂY