Con có thể kiện khi bố mẹ truất quyền thừa kế?

Câu hỏi:

Luật sư cho tôi được hỏi về trường hợp của tôi như sau: Ba mẹ tôi trước đây đã lập di chúc để cho tôi thừa hưởng nhà đất tại Nha Trang, Khánh Hòa. Tuy nhiên, thời gian vừa qua tôi có ý định kết hôn với một người phụ nữ nhưng ba mẹ tôi phản đối và ra điều kiện: Nếu tôi cưới người phụ nữ này thì cha mẹ tôi sẽ hủy di chúc đã lập và truất quyền thừa kế của tôi. Việc ba mẹ tôi truất quyền thừa kế của tôi như vậy có đúng pháp luật không? Tôi có thể kiện được không? (tôi hỏi vậy để làm rõ cho ba mẹ tôi biết chứ tôi không có ý định kiện).

Trả lời:

Công ty Luật TNHH Vũ Như Hảo & Cộng sự xin trả lời bạn như sau:

Điều 626 BLDS 2015 quy định quyền của người lập di chúc gồm:

1. Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế.

2. Phân định phần di sản cho từng người thừa kế.

3. Dành một phần tài sản trong khối tài sản để di tặng, thờ cúng.

4. Giao nghĩa vụ cho người thừa kế.

5. Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

Bên cạnh đó, Điều 609 BLDS 2015 còn quy định về quyền thừa kế của cá nhân như sau: “Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật”.

Theo quy định nêu trên, có thể hấy, việc lập di chúc, truất quyền thừa kế, chỉ định người thừa kế là quyền của cá nhân có tài sản. Đối chiếu với trường hợp của anh thì ba mẹ anh có quyền định đoạt đối với những tài sản thuộc quyền sở hữu của ba mẹ anh. Điều này đồng nghĩa với việc ba mẹ anh được truất quyền thừa kế của anh. Vì vậy nếu ba mẹ anh hủy di chúc đã lập và lập di chúc mới hợp pháp thì anh không có quyền khởi kiện để đòi chia thừa kế trừ khi anh chưa thành niên hoặc đã thành niên mà không có khả năng lao động. Bởi vì, theo quy định tại Điều 644 BLDS 2015 thì hai đối tượng trên vẫn được hưởng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật mà không phụ thuộc vào di chúc. Tuy nhiên, qua thông tin anh cung cấp, mặc dù không đầy đủ nhưng thể hiện anh không thuộc hai trường hợp này.

Luật sư Nha Trang

Công ty Luật TNHH Vũ Như Hảo & Cộng sự