NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CẦN ĐÁP ỨNG NHỮNG ĐIỀU KIỆN GÌ ĐỂ ĐẦU TƯ VÀO VIỆT NAM?

Journeys-invest (1)
Điều kiện đầu tư vào Việt Nam

Luật đầu tư 2014 và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 27/12/2015 quy định về các điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài. Theo đó, để đầu tư ở Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện được quy định trong hai văn bản pháp luật trên.
Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài được áp dụng đối với hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài thuộc một trong các trường hợp sau:
– Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế;
– Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong tổ chức kinh tế;
– Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh;
– Nhận chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc các trường hợp tiếp nhận dự án đầu tư khác;
– Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề đầu tư kinh doanh của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
Điều 10 của Nghị định số 118/2015/NĐ – CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật đầu tư đã quy định:
Các điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài:
– Điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế;
– Điều kiện về hình thức đầu tư;
– Điều kiện về phạm vi hoạt động đầu tư;
– Điều kiện về đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư;
– Điều kiện khác theo quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế về đầu tư.
Nguyên tắc áp dụng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài:
– Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư thuộc các ngành, nghề khác nhau phải đáp ứng toàn bộ điều kiện đầu tư đối với các ngành, nghề đó;
– Nhà đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng áp dụng của các điều ước quốc tế về đầu tư có quy định khác nhau về điều kiện đầu tư được lựa chọn áp dụng điều kiện đầu tư quy định tại một trong các điều ước đó; trường hợp đã lựa chọn một điều ước quốc tế thì nhà đầu tư nước ngoài thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của điều ước quốc tế đó;
– Đối với những ngành, phân ngành dịch vụ chưa cam kết hoặc không được quy định tại Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO và điều ước quốc tế về đầu tư khác mà pháp luật Việt Nam đã có quy định về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài thì áp dụng quy định của pháp luật Việt Nam;
– Nhà đầu tư nước ngoài thuộc vùng lãnh thổ không phải là thành viên WTO thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam được áp dụng điều kiện đầu tư như quy định đối với nhà đầu tư thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ là thành viên WTO, trừ trường hợp pháp luật và điều ước quốc tế giữa Việt Nam và quốc gia, vùng lãnh thổ đó có quy định khác;
– Đối với những ngành, phân ngành dịch vụ chưa cam kết hoặc không được quy định tại Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO và điều ước quốc tế về đầu tư khác mà pháp luật Việt Nam chưa có quy định về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài, Cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ quản lý ngành để xem xét, quyết định;
– Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đã được phép thực hiện hoạt động đầu tư trong các ngành, phân ngành dịch vụ chưa cam kết hoặc không được quy định tại Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO và điều ước quốc tế về đầu tư khác mà pháp luật Việt Nam chưa có quy định về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài và các ngành, phân ngành dịch vụ này đã được công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài theo quy định “Công bố điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài” tại Điều 13 của Nghị định này , Cơ quan đăng ký đầu tư xem xét, quyết định hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài trong cùng ngành, nghề đó mà không phải lấy ý kiến của Bộ quản lý ngành.

Trên đây là những quy định mới nhất liên quan đến hoạt động đầu tư nước ngoài. Các nhà đầu tư nước ngoài ở Nha Trang muốn góp vốn thành lập doanh nghiệp hoặc những doanh nghiệp tại Nha Trang đang muốn huy động vốn đầu tư từ nước ngoài hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể hơn về pháp luật đầu tư và pháp luật doanh nghiệp bằng các phương tiện dưới đây:

Luật sư – Thạc sĩ: Vũ Như Hảo
<a href="http://www.luatsunhatrang safe weight loss supplements.vn/” target=”_blank”>www.LuatSuNhaTrang.vn
Skype: vu.nhu.hao
Yahoo Messenger: hao_vunhu@yahoo.com
E-mail: LawyerVuNhuHao@Gmail.com
Facebook:
https://www.facebook.com/LuatsuNhaTrang 
Cellphone: 0914 086292