SÁU ĐIỂM CĂN BẢN PHÂN BIỆT DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

doanh-nghiep-tu-nhan (1)

Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh. Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 hiện nay, có các loại hình doanh nghiệp điển hình như doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần…
Tại NhaTrang khi tiến hành thủ tục thành lập doanh nghiệp không ít chủ đầu tư thắc mắc về sự khác nhau giữa doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH một thành viên là gì ? Nay chúng tôi xin đưa ra một số tiêu chí để khách hàng hiểu và phân biệt 2 loại hình doanh nghiệp này như sau:
Một là, về chủ thể thành lập doanh nghiệp:
– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty (khoản 1 điều 73 Luật doanh nghiệp 2014).
– Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ (khoản 1 điều 183).
Hai là, về tư cách pháp nhân
– Công ty TNHH 1 thành viên: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
– Doanh nghiệp tư nhân: Không có tư cách pháp nhân
Thứ ba, về nhiệm pháp lý
– Công ty TNHH một thành viên: Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
– Doanh nghiệp tư nhân: cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.
Thứ tư: Tăng, giảm vốn
– Doanh nghiệp tư nhân: Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán. Trường hợp giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký thì chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ được giảm vốn sau khi đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh.
– Công ty TNHH được thay đổi vốn điều lệ trong trường hợp:
+ Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu;
+ Vốn điều lệ không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 74 của Luật doanh nghiệp 2014.
+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Chủ sở hữu quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ.
Năm là, Cơ cấu tổ chức:
– Doanh nghiệp tư nhân: Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý hoặc điều hành hoạt động của doanh nghiệp.
– Công ty TNHH một thành viên có các cơ cấu tổ chức sau:
+ Cơ cấu tổ chức của công ty do một tổ chức làm chủ sở hữu thì có 2 mô hình, đó là:
1) Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.
2) Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.
+ Cơ cấu tổ chức của công ty do 1 cá nhân làm chủ sở hữu có Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
Sáu là, việc phát hành chứng khoán.
– Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.
– Công ty TNHH một thành viên chỉ không được phát hành cổ phiếu. Công ty TNHH một thành viên có thể phát hành trái phiếu để huy động vốn.

Trên đây là một số sự khác biệt giữa doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH một thành viên. Các nhà đầu tư tại Nha Trang trong quá trình tiến hành thủ tục thành lập doanh nghiệp hoặc hoạt động nếu có các vấn đề vướng mắc xin vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn pháp luật về doanh nghiệp nhanh chóng.

Luật sư – Thạc sĩ: Vũ Như Hảo
www.LuatSuNhaTrang.vn
Skype: vu.nhu.hao
Yahoo Messenger: hao_vunhu@yahoo.com
E-mail: LawyerVuNhuHao@Gmail.com
Facebook:
https://www.facebook.com/LuatsuNhaTrang 
Cellphone: 0914 086292