THỜI ĐIỂM NÀO BẤT ĐỘNG SẢN ĐƯỢC XEM LÀ THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA NGƯỜI MUA?

Hello world!