Hồ sơ, thủ tục chấm dứt hoạt động của Hộ kinh doanh cá thể

1. Khái niệm Hộ kinh doanh

Theo quy định tại khoản 1 Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP:

“Điều 79. Hộ kinh doanh

1. Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ.

2. Chấm dứt hoạt động Hộ kinh doanh cá thể

2.1. Thủ tục

– Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Cơ quan thuế.

– Nộp hồ sơ về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký.

– Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh.

Lưu ý: Hộ kinh doanh có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện trước khi nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.

2.2. Hồ sơ

– Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động của Hộ kinh doanh cá thể.

– Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh.

– Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Cơ quan thuế.

– Xác nhận thanh toán đầy đủ các khoản nợ (gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện) của Chi cục Thuế

– Văn bản ủy quyền, bản sao giấy tờ pháp lý của người nhận ủy quyền trong trường hợp người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả không phải chủ sở hữu Hộ kinh doanh.