3 chính sách Kế toán – Kiểm toán quan trọng có hiệu lực năm 2016

Ke toan kiem toan

1. Hướng dẫn ghi sổ kế toán thuế XNK

Theo Thông tư 174/2015/TT-BTC thì việc ghi sổ kế toán (SKT) thuế xuất nhập khẩu (XNK) quy định như sau:

– Đơn vị KT phải căn cứ vào chứng từ KT để ghi SKT.

Việc ghi SKT phải kịp thời, rõ ràng và đầy đủ theo các nội dung của từng SKT.

Thông tin, số liệu phản ánh trên SKT phải chính xác, trung thực, đúng với chứng từ KT.

– SKT được ghi theo trình tự thời gian phát sinh các nghiệp vụ.

Việc cập nhật, ghi vào SKT, vào cơ sở dữ liệu KT thuế XNK phải căn cứ vào chứng từ KT, phải được kiểm tra tính chính xác của các nghiệp vụ phát sinh.

– Nghiêm cấm ghi SKT mọi thông tin không có chứng từ KT.

Những người có liên quan phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, đảm bảo phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực, liên tục, có hệ thống toàn bộ nghiệp vụ liên quan đến quản lý thuế, thu khác với hàng hóa XNK các thông tin đã cập nhật.

Thông tư 212/2014/TT-BTC, các văn bản liên quan đến KT nghiệp vụ thuế, thu khác với hàng hóa XNK do Bộ Tài chính ban hành trước 01/01/2017 không phù hợp với Thông tư này hết hiệu lực từ 01/01/2017.

2. Nội dung của hoạt động kiểm toán nhà nước

Theo Luật kiểm toán nhà nước 2015 thì nội dung kiểm toán nhà nước bao gồm:

– Kiểm toán tài chính là việc kiểm toán để đánh giá, xác nhận tính đúng đắn trung thực của các thông tin tài chính và báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm toán.

– Kiểm toán tuân thủ là việc kiểm toán để đánh giá và xác nhận việc tuân thủ pháp luật, nội quy, quy chế mà đơn vị kiểm toán phải thực hiện.

– Kiểm toán hoạt động là việc kiểm toán để đánh giá tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý và sử dụng tài chính công, tài sản công.

Căn cứ vào từng cuộc kiểm toán Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định nội dung kiểm toán của từng cuộc kiểm toán.

Luật kiểm toán nhà nước 2015 thay thế cho Luật kiểm toán nhà nước 2005.

3. Chuẩn mực mới về đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán

Thông tư 70/2015/TT-BTC ban hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán thay thế chuẩn mực cũ tại Quyết định 87/2005/QĐ-BTC.

Theo đó, chuẩn mực gồm 3 phần như sau:

– Phần A của Chuẩn mực áp dụng cho doanh nghiệp (DN) dịch vụ kế toán, DN kiểm toán, chi nhánh DN kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam và người có chứng chỉ hành nghề kế toán, chứng chỉ kiểm toán viên.

– Phần B của Chuẩn mực áp dụng cho DN dịch vụ kế toán, DN kiểm toán, chi nhánh DN kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam và người có chứng chỉ hành nghề kế toán, chứng chỉ kiểm toán viên làm việc trong DN dịch vụ kế toán, DN kiểm toán, chi nhánh DN kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam.

– Phần C của Chuẩn mực áp dụng cho người có chứng chỉ hành nghề kế toán, chứng chỉ kiểm toán viên làm việc trong DN.