BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015 ĐƯỢC THÔNG QUA VỚI NHIỀU THAY ĐỔI QUAN TRỌNG

Bo Luat dan su 2015

Bộ luật dân sự 2015 (BLSD 2015) – Đạo Luật “gốc” đồ sộ với 689 Điều đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015. Bộ Luật này sẽ thay thế Bộ luật Dân sự 2005 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2017. Bộ Luật có rất nhiều thay đổi quan trọng. Chúng tôi xin điểm một số nội dung nổi bật như sau:

1 – Cho phép chuyển đổi giới tính theo quy định của pháp luật (Điều 37).

2 – Dành một mục riêng quy định về quyền hưởng dụng (từ Điều 257 đến Điều 266).

3 – Dành một mục riêng quy định về quyền bề mặt (từ Điều 267 đến Điều 273).

4 – Về lãi suất cho vay, Bộ luật quy định các bên được quyền theo thỏa thuận nhưng không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác (Điều 468).

5 – Bộ luật cũng điều chỉnh về việc thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản (Điều 420).

6 – Bộ luật quy định các nghĩa vụ tài sản và các khoản chi phí liên quan đến thừa kế được thanh toán theo thứ tự (Điều 658).

Và còn rất nhiều những thay đổi khác cũng như những đổi mới về cách sắp xếp chương, mục, điều khoản…

Download toàn văn Bộ luật Dân sự 2015 TẠI ĐÂY

Luật sư – Thạc sĩ: Vũ Như Hảo
www.LuatSuNhaTrang.vn
Skype: vu.nhu.hao
Yahoo Messenger: hao_vunhu@yahoo.com
E-mail: LawyerVuNhuHao@Gmail.com
Facebook:
<a href="https://www dietary supplements for weight loss.facebook.com/LuatsuNhaTrang” target=”_blank”>https://www.facebook.com/LuatsuNhaTrang 
Cellphone: 0914 086292