LUẬT SƯ HẢO VÀ CÁC CỘNG SỰ

VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

  • quy-dinh-ve-tien-luong

    "Ngày 02/8/2016, Hội đồng tiền lương Quốc gia đã thông qua phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2017 như: - Vùng 1: 3.750.000 đồng/tháng (tăng 250.000 đồng/tháng so với năm 2016). - Vùng 2: 3.320.000 đồng/tháng (tăng 220.000 đồng/tháng so với năm 2016).…"

    Tăng mức lương tối thiểu vùng

  • xin-giay-phep-xay-dung-nha-o

    "Theo Khoản 2, Điều 89 Luật Xây dựng 2014, những trường hợp sau đây không phải xin Giấy phép xây dựng: 1. Công trình bí mật nhà nước. 2. Công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp. 3. Công trình nằm trên địa bàn của…"

    Những trường hợp không phải xin phép xây dựng

LUẬT SƯ NHA TRANG