Luật sư nha trang

VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

  • 1. Thời điểm có hiệu lực của di chúc Căn cứ khoản 1 và khoản 2 Điều 643 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định về hiệu của di chúc như sau: “Điều 643. Hiệu lực của di chúc 1.…

    Hiệu lực của di chúc

  • 1. Xác định di sản dùng cho việc thờ cúng như thế nào? Căn cứ quy định tại Điều 650 Bộ luật Dân sự về các trường hợp được áp dụng thừa kế theo pháp luật như sau: “Điều 650.…

    Có được bán di sản dùng cho việc thờ cúng không?